เอกสารสำหับนำมามอบตัวนักเรียน

1. ใบลงทะเบียนสมาคมฯ 2564 (คลิ๊กที่นี่ เพื่อ download และกรอกข้อมูลนำมายื่นวันมอบตัว)
2. พันธสัญญา MOU (คลิ๊กที่นี่ เพื่อ download และกรอกข้อมูลนำมายื่นวันมอบตัว)
3. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่ายของนักเรียน (ที่โรงเรียนมอบให้ในวันสอบ)
4. ใบมอบตัวที่พิมพ์จาก www.prachuabwit.ac.th/sas2564
5. ปพ ๑ : บ (ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ)
7. สำเนาหลักฐานการโนเงินผ่านธนาคารเพื่อชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ)

หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบ www.prachuabwit.ac.th/sas2564 โดยใช้ รหัสเข้าใช้งาน และ รหัสผ่าน จากที่เคยกรอกใบสมัครเข้าเรียน
หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงพิมพ์ใบมอบตัว