ระบบสารสนเทศโรงเรียน

หน่วยงานภายใน

แนะนำผู้บริหาร


๑.
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายบุญชัย อังสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๐
วัน เดือน ปีเกิด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔
เชื้อชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานภาพ สมรส
ชื่อคู่สมรส นางอวยพร อังสวัสดิ์
ที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เลขที่ ๓๐๔ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร. ๐๓๒-๖๑๑-๑๐๓ ,๐๙๒-๔๒๘-๓๙๙๓
๒.
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
:
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ประถมศึกษาปี่ที่ ๗
:
โรงเรียนบ้านทับสะแก
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
:
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา
:
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) จังหวัดราชบุรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
บริหารการศึกษา
:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษามหาบัณฑิต
บริหารการศึกษา
:
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓.
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓
:
ครู ๑ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๓๓
:
ครูใหญ่ โรงเรียนหนองบัวปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๓๘
:
ครูใหญ่ โรงเรียนประชาพิทักษ์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓
:
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดหนองหอย อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๖
:
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๑
:
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗
:
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ : ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๔.
ผลงานทางวิชาการ
ครุสดุดี พ.ศ. ๒๕๕๗
หนึ่งแสนครูดี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้บริหารดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้บริหารดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.
ประสบการณ์
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี , มาเลเซีย , สิงคโปร์ , เวียดนาม , สาธารณรัฐประชาชนจีน , กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว