หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นักเรียนได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests : TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ All Star Intelligent Contest วิชาคณิตศาสตร์
โดย : nnutnorwor
อ่าน : 1161
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

     นักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests : TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ All Star Intelligent Contest วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เด็กชายธนพัฒน์ ปณกร เด็กชายปรรณพัชร์ ทิศษา และเด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โครงการ TEDET จัดโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้

วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์