ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ