ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1
  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ