ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

ร่วมต้อนรับ นายเธียรชัย แสงชาตรี ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

14 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ นายเธียรชัย แสงชาตรี
ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ณ อาคารเอนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย 103 ปี