เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
“คนดี มีน้ำใจ”

ด้านคนดี

1. รักชาติ ยึดมั่นศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเป็นไทย
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
5. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด


ด้านมีน้ำใจ

มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมการงานของโรงเรียนและสังคม


อัตลักษณ์ของครู
“มุ่งมั่น อุทิศตน”


ด้านมุ่งมั่นงานสอน

จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มความสามารถ


ด้านการอุทิศตน

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาตนเองช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน


อัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
“มีวิสัยทัศน์  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล”


ด้านการมีวิสัยทัศน์

1. ภาวะผู้นำ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ด้านการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

1. บริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ด้วยความโปร่งใส
2. ยึดหลักบริหารอย่างมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและใช้หลักความคุ้มค่า


อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
“เป็นมิตร  จิตบริการ”

ด้านความเป็นมิตร

เป็นผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน

ด้านจิตบริการ

อุทิศตนเสียสละทำงานเต็มตามความสามารถที่ได้รับมอบหมาย