เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวอิสริยาภรณ์ ใจบุญ
ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนภากาศ ชื่นบาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจักรกฤษณ์ เหรียญประดับ
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิภา เพียรเสมอ
ครูชำนาญการ

นายวศิน แสงหว้า
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา อินทราช
ครูผู้ช่วย


 


1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
10 : กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
11 : กลุ่มครูต่างชาติ
12 : กลุ่มพนักงานบริการ
13 : กลุ่มคนงาน