เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเด่น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.jpg
 • s8.jpg
 • s9.jpg
 • s10.jpg
 • s11.jpg
 • s12.jpg

 ประกาศ จ้างเหมาขยายถนนทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องซื้อครุภัณฑ์โดยสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตา ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องจ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน GEP อาคาร 5 ห้อง 524 525 และ 526 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


 

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 446 และ 447 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกาศเผยแพร่ ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกาศเผยแพร่ ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โดยสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ รื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศแจ้ง)


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ประกาศแจ้ง)


ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน P.W.เติมรู้ พร้อมสู้ TCAS (ประกาศแจ้ง)


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทำซิงค์สแตนเลส (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเธียรชัย  แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายเดชา  ศิริพิบูลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายรัฐกิจ ศรีนวล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย


XX"="">XX">