เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเด่น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.jpg
 • s8.jpg
 • s9.jpg
 • s10.jpg
 • s11.jpg
 • s12.jpg

 ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน GEP อาคาร 5 ห้อง 524 525 และ 526 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 8 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 8 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 7 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 5 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 4 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ระกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรอง รอบที่ 1 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบห้องเรียนทั่วไป (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567  (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ห้อง 446 และ 447 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกาศเผยแพร่ ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกาศเผยแพร่ ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โดยสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ รื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศแจ้ง)


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ประกาศแจ้ง)


ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน P.W.เติมรู้ พร้อมสู้ TCAS (ประกาศแจ้ง)


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทำซิงค์สแตนเลส (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุตามโครงการกิจกรรมเกียรติภูมิสง่าชมพู-ฟ้า (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำคู่มือนักเรียน (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกาศเผยแพร่ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( โคต้า ) (ประกาศแจ้ง)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ระกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า(ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบอร์ดสไลด์และบอร์ดชานอ้อย (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซ์้อเครื่องโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ (ประกาศแจ้ง) (เอกสารประกอบ)


ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูจ้างสอน(ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย(ประกาศแจ้ง)


ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเธียรชัย  แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา  ศิริพิบูลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายรัฐกิจ ศรีนวล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย


XX"="">XX">