เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเด่น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s7.jpg
 • s8.jpg
 • s9.jpg
 • s10.jpg
 • s11.jpg
 • s12.jpg

 ระกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English program : MEP) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โดยสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั่ง และเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ รื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศแจ้ง)


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ประกาศแจ้ง)


ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน P.W.เติมรู้ พร้อมสู้ TCAS (ประกาศแจ้ง)


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ MEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาทำซิงค์สแตนเลส (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุตามโครงการกิจกรรมเกียรติภูมิสง่าชมพู-ฟ้า (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำคู่มือนักเรียน (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกาศเผยแพร่ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ประกาศแจ้ง)


ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( โคต้า ) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตานักเรียนม.๓เดิม) (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ประกาศแจ้ง)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ระกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า(ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบอร์ดสไลด์และบอร์ดชานอ้อย (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซ์้อเครื่องโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ (ประกาศแจ้ง) (เอกสารประกอบ)


ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูจ้างสอน(ประกาศแจ้ง)


ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย(ประกาศแจ้ง)


ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศแจ้ง)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเธียรชัย  แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา  ศิริพิบูลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายรัฐกิจ ศรีนวล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย


XX"="">XX">