ระบบสารสนเทศแผนงานงบประมาณโรงเรียนประจวบวิทยาลัย:

เพิ่ม/แก้ไข รายงาน

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม :
โครงการ :
มาตรฐาน :
กลยุทธ์ :
ประเภทงบประมาณ :
งบประมาณที่ได้ :
งบที่เหลือ :
ฝ่าย/สาระ :
ผู้รับผิดชอบ :
เริ่มกิจกรรม : วันที่ เดือน ปี
จบกิจกรรม : วันที่ เดือน ปี

*ดับเบิ้ลคลิกที่ข้อมูลเพื่อแก้ไข

เพิ่มรายการเบิก/จ่าย

วันที่ เดือน ปี ผู้เบิกเงิน
จำนวน บาท